رفتن به محتوای اصلی
حسابداری رستوران و مراکز غذایی

امور حسابداری یکی از ارکان اصلی یک مجموعه است. گزارشات دقیق حسابداری باعث می شود مدیر مجموعه تصمیمات بهتری برای قیمت گذاری، افزایش یا تعدیل نیرو، تصمیمات در خصوص نحوه و نوع ارائه خدمات و … داشته باشد. با حسابداری دقیق ا و ریز حساب افراد و اشخاص وابسته به مجموعه اعم از پزسنل، فروشگاه ها و مشتریان می تواند مشاهده شود، گزارش موجودی های صندوق و بانک لحظه ای بررسی گردد و نمودار میزان فروش برای نمایش افت یا افـزایش فـروش در بازه زمـانی خاص
مشخص گردد. مجموع این گزارشات به مدیریت مجموعه این امکان را میده تا تصمیمات راهبردی تری برای کل مجموعه بگیرد. در بخش حسابداری نرم افزار پونه امکانات زیر به کاربر ارائه می شود:

حسابداری اتوماتیک

ثبت سند حسابداری همواره یک کار حوصله سر بر برای کاربران بوده و هست . نرم افزار پونه این بخش را به صورت اتوماتیک انجام می دهد و کاربر نیازی به ثبت دستی و اشنایی با کدینگ حسابداری، حساب های کل و معین و تقضیلی و … ندارد.

گزارش گیری دقیق از عملکرد افراد مرتبط با سیستم

این افراد اعم از مشتریان، پرسنل، فروشگاه های فروش مواد اولیه و … می باشند که نرم افزار گزارش بدهی یا طلبکاری و ریز عملیات حسابداری آنها تدر بازه زمانی مشخص شده را براحتی گزارش می دهد.

ثبت چکهای صادره و مدیریت آنها

در نرم افزار پونه چک های صادره را می توانید ثبت و مدیریت نمایید. همچنین با ثبت و تغییر وضعیت چک به پاس شده، برگشت خورده و … نرم افزار بصورت اتوماتیک اسناد حسابداری را تنظیم می نماید.

ثبت حواله حساب ها

در هر مجموعه در طی روز مبالغی خارج از سیستم خرید و فروش جابجا میگردد. اعم از هزینه های مجموعه، دادن مساعده به پرسنل، خرید مواد مصرفی و … . در نرم افزار پونه جهت سهولت ثبت این اطلاعات فرم مخصوصی طراحی شده که براحتی تمام این موارد را پوشش می دهد.

برگشت به بالا