"مدیریت پرسنل و سیستم حضور غیاب"

مدیریت منابع انسانی یک مرکز غذایی اعم از آشپز ها، گارسونها، صندوقداران، کارگران و … همواره جزء دغدغه های مدیریت مجوعه هست. مدیریت منابع انسانی از دیگر امکاناتی است که نرم افزار پونه در اختیار مدیران مراکز غذایی قرار میدهد.
• ثبت مشخصات پرسنل و سمت آنها
• ساعات ورود و خروج و تعریف شیفت کاری
• محاسبه حقوق، ثبت جرایم و پاداش ها
• حضور و غیاب و گزارش گیری ماهیانه آن
از امکاناتی است که نرم افزار پونه در اختیار مدیران مجوعه قرار میدهد. گزارشاتی که نرم افزار پونه به مدیران مجموعه می دهد اعم است از گزارش تعداد غیبت ها، اضاف کاری و کم کاری پرسنل، محاسبه حقوق دقیق پرسنل طبق اضاف کار و کم کاری و جرایم و پاداشها و…