مدیریت عملکرد فروشندگان و کاربران

کنترل عملکرد کاربران باعث میشود افراد سودجو فکر خطا کردن در سیستم رت هم نداشته باشند. نرم افزار پونه جهت کاهش حداکثری زمینه سودء استفاده افراد، یک سیستم را دراختیار مدیر مجموعه قرار میدهند که در آن تمامی عملکرد کاربران قابل مشاهده و پیگیری است
• صدور فاکتور
• ویرایشات فاکتورها با گزارش دقیق غذاها و تعداد ویرایش شده انها
• حذف فاکتورها
تمامی ردپای کاربر از لحظه ورود به نرم افزار تا هنگام خروج از ایشان از سیستم کاملاً و با دقت ثبت میشود، این گزارش که تحت هیچ شرایطی قابل حذف نیست تنها در اختیار مدیران مجموعه قرار می گیرد.