تماس بگیرید

الزامات بهداشتی

افتتاحیه رستوران

افتتاحیه رستوران

پس از برنامه ریزی ها و ماه ها تلاش نوبت به افتتاح رستوران می رسد. بنظر منوی عالی چیده اید، کارکنان را آموزش داده اید،